ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden.Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkopen, leveringen en plaatsingen met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijk afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld van de klant, zelfs bij herhaling, rechtigt de afnemer niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten erkennen deze uitdrukkelijk als niet geldend. Zij erkennen a contrario onderhavige verkoopsvoorwaarden als de regels die het contract tussen onszelf en de koper beheersen.

2. In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend behoudt de verkoper zich het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door hem aanvaard, niet uit te voeren of voorafgaande de aflevering een waarborgsom te eisen, specifiek ten zijnen gunste voldoende geconsigneerd om de kostprijs van de levering te dekken.

3. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de koper. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding van de koop/verkoop ten onzen nadele noch tot schade vergoeding.Ingeval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

4. VERZENDING
Wij verlenen de koper bemiddeling bij bevrachting per spoor of over de weg der goederen en verschaffen hem eventueel de benodigde middelen voor de verzending, maar wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid inzake schade en verlies tijdens bevrachting en verzending. De goederen worden steeds vervoerd voor risico van de koper, zelfs bij levering franco (CIF, FOB,enz…) naar welke plaats in binnen- of buitenland, dan ook en wat het gekozen middel van vervoer ook moge zijn, met inbegrip van onze eigen transportmiddelen. Het vervoer geschiedt zo goed mogelijk, wij staan echter niet in voor de keuze van de goedkoopste wijze van vervoer. Koper verbindt zich de goederen, die op een met hem overeengekomen tijdstip zijn klaargemaakt, ten laatste acht dagen na dit tijdstip af te nemen.

5. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard bij geschrift, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald of minstens moet de levering door HANSA-FLEX HYDRAULICS nv vanwege de klant mogelijk worden gemaakt. Wanneer de klant de afhaling niet verricht of de levering niet mogelijk maakt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder in-morastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief de B.T.W. of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de levering/verzending van de factuur. Elke klacht buiten deze termijn gesteld is voor ons laattijdig.Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op welk danige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat zij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken : klachten wegens niet-conformiteit, na verwerking zijn dienvolgens niet ontvankelijk.

6. De betaling dient contant bij ons in onze magazijnen te geschieden. Bij gebreke aan contante betaling is van rechtswege en zonder in-morastelling een moratoire intrest verschuldigd tenbelope van 12% op jaarbasis.

7. In geval van welkdanig wanprestatie van de kant van de afnemer van HANSA-FLEX HYDRAULICS nv andere dan deze hiervoren expliciet opgesomd, doch inclusief wanbetaling (niet of niet tijdige betaling) is de klant van rechtswege en zonder in-morastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% berekend op de hoofdsom, inclusief B.T.W. met minimum van 100 euro per factuur. Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuldvernieuwing : zulks impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting onderhavige verkoopsvoorwaarden integraal en volledig van kracht blijven : wisselbrieven worden door ons aanvaard, mits zij geaccepteerd zijn door de betrokkene en geavaliseerd zijn door een derde solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysische persoon is doch een rechtspersoon. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen : in elk geval zal de koper de verdisconteringskosten ten zijnen laste moeten nemen, welke hem door ons afzonderlijk zullen worden aangerekend. Na in-morastelling, die zonder gevolg is gebleven en onafgezien de uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen,tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verdere in-morastelling de totaliteit van de schulden van de koper opeisbaar, zelfs al is de vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken. Eventuele kortingen voor contante betalingen mogen slechts worden afgetrokken zo alle voorafgaande facturen door de debiteur zijn betaald.

8. WIJZIGING DER PRIJZEN
Opdrachten tegen een vastgestelde prijs, worden slechts onder voorbehoud van de volgende clausules aanvaard :- elke wijziging in de materiaalprijs, in de lonen, kan een evenredige wijziging in de verkoopprijs van de door ons gefabriceerde producten veroorzaken.- elke wijziging in de geldkoers, in de vracht en verzekeringskosten en in de invoerrechten kan voor producten van buitenlandse herkomst een evenredige wijziging in de verkoopprijs veroorzaken.-elke wijziging van de voorwaarden, goedgekeurd door onze leveranciers kan een herziening van de verkoopprijs inhouden, van welke wij onze afnemers onmiddellijk op de hoogte zullen stellen.Tenzij anders overeengekomen geschiedt alle vervoer met de gebruikelijke transportmiddelen met uitsluiting van luchttransport.

9. Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

10. Voor overeenkomsten aangegaan met rechtspersonen, zijn van rechtswege de beheer-ders/zaakvoerders van de vennootschap mede verbonden voor de goede en correcte uitvoering van alle verplichtingen, spruitend uit de aangegane overeenkomsten : zij zijn gehouden als solidaire en ondeelbare medeschuldenaars.